Usluge

Uska specijalizacija tvrtke Ink Projekt je građevinski i arhitektonski dio visokonaponskih postrojenja i pripadajuće infrastrukture elektroenergetskih objekata. Pri izgradnji navedenih objekata pružamo sljedeće usluge:

1. Izrada građevinskog i arhitektonskog dijela tehničke dokumentacije

 • izrada tehničke dokumentacije – idejni, glavni i izvedbeni projekti sukladno važećoj zakonskoj regulativi

Izgradnja visokonaponskih postrojenja u transformatorskim stanicama složen je zahvat u prostoru, koji zahtijeva usku međusobnu suradnju stručnjaka više struka. Dugoročno planiranje pretpostavlja lako uklapanje budućih postrojenja u kompletnu elektroenergetsku mrežu teprojektiranje i izvedbu elemenata za jednostavno uklapanje u poboljšana rješenja. Složenost zahtjeva u projektu ima velik utjecaj i na troškove projekta pa je pri izboru
alternativnih građevinskih rješenja potrebno usporediti sve značajne opcije projektiranja, građenja, održavanja i uporabe objekata tijekom zadanog vremenskoga razdoblja.

Pri izradi tehničke dokumentacije surađujemo sa stručnjacima drugih struka, uvažavajući potrebe i zahtjeve investitora, a prema potrebi uključuju se i specijalizirane stručne organizacije ili tehnički fakulteti.

2. Konzalting usluge

Pored izrade tehničke dokumentacije tvrtka je osposobljena i posjeduje znanje za pružanje usluga kao što su:

 • ishođenje dozvola – lokacijska, građevinska i uporabna dozvola, potvrde javnopravnih tijela i sl.
 • izrada projektnog zadatka
 • obrada ponudbene (tenderske) dokumentacije
 • savjetovanje investitora pri odabiru izvođača radova u smislu tehničke i stručne osposobljenosti izvođača radova
 • projektantski nadzor
 • preuzimanje građevina i radova u ime investitora

Zaposlenici tvrtke Ink Projekt imaju iskustvo i praktična znanja, za pružanje savjetodavnih usluga pri realizaciji projekata, koja predviđaju tehnički
najprihvatljivija rješenja usklađena s postojećim sustavom, a koja zadovoljavaju potrebe investitora te su optimalna s aspekta troškova i vremena
izrade. Naša stručnost, znanja i iskustvo omogućuju investitoru optimalno troškovno-vremensko planiranje projekata te pravovremeno donošenje
troškovno učinkovitih odluka.

Kao podizvoditelji u postupcima javnih nadmetanja prema sistemu “ključ u ruke” naš stručni tim pruža uslugu izrade procjene troškova gradnje
građevinskog dijela visokonaponskih postrojenja i pripadajuće infrastrukture elektroenergetskih objekata.

3. Stručni nadzor

Zaposlenici tvrtke Ink Projekt osposobljeni su za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih i arhitektonskih radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

4. Izrada energetskih pregleda i energetskih certifikata

Tvrtka ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za:

 • energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
 • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom u građevinskom dijelu
 • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom

U suradnji sa stalnim partnerima nudimo cjelovita rješenja za uštedu energije u zgradama u smislu:

 • vršenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata
 • pripreme, izrade i vođenja projekata energetske obnove
 • izrade suvremenih energetskih koncepata zgrada u skladu sa zahtjevima zakonske regulative